Do You Know : 

Campuswise Course Grid
CLASS / PHASE CENTER SARVATRA SARVATRA 2 SARVATRA 3 SARVATRA 4 SARVATRA 6 SARVATRA 7 SARVATRA 8 SARVATRA 9
STARTING DATE JLN MARG VAISHALI NAGAR BANI PARK (K K TOWER) GOPALPURA-1 (SURYA NAGAR) HANUMAN NAGAR GOPALPURA-2 (10-B SCHEME) BANIPARK (SUBHASH NAGAR) GOPALPURA-3 (POOJA TOWER)
PNCF
VI PHASE-2 07-JUL NO NO NO NO NO NO NO YES
VII PHASE-2 07-JUL NO NO NO NO NO NO NO YES
VIII PHASE-2 12-MAY NO YES YES YES NO NO NO YES
VIII PHASE-3 07-JUL NO NO NO NO NO NO NO YES
IX PHASE-2 12-MAY NO YES YES YES NO NO NO YES
IX PHASE-3 07-JUL NO NO NO NO NO NO NO YES
X PHASE-2 12-MAY NO YES YES YES NO NO NO YES
X PHASE-3 07-JUL NO NO NO NO NO NO NO YES
IIT-JEE (MAIN+ADVANCED)
XI JEE PHASE-2B 28-APR NO YES NO YES NO NO YES YES
XI JEE PHASE-2C 19-MAY NO YES NO YES NO NO YES YES
XI JEE PHASE-2 09-JUN NO YES NO YES NO NO YES YES
XI JEE PHASE-3 23-JUN NO YES NO YES NO NO YES YES
PRE-MEDICAL
XI MED. PHASE-2B 28-APR NO NO YES NO YES YES NO NO
XI MED. PHASE-2C 19-MAY NO NO YES NO YES YES NO NO
XI MED. PHASE-2 09-JUN NO NO YES NO YES YES NO NO
XI MED. PHASE-3 23-JUN NO NO YES NO YES YES NO NO